โปรแกรมมทัวร์ตาก

โปรแกรมมทัวร์ตาก
รหัสสินค้า: pt0010
สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก
ราคา: 5,300 บาท
ไม่รวมภาษี: 5,300 บาท
โปรแกรมทัวร์ตาก เชียงใหม่

นำท่านลงแพ บริการอาหารเช้าบนแพ (มื้อ1) พร้อมกับล่องแพชมบรรยากาศยามเช้าของเขื่อน-ภูมิพล เราจะล่องจากเขื่อนภูมิพลหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เขื่อนยันฮี

อัตราค่าบริการท่านละ 5,300 บาท
จำนวนขั้นต่ำ 50 ท่าน
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 800 บาท

 
 

 


__.__ น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่บริษัทแปดทิศทราเวลแอนด์เซอร์วิสคอยต้อนรับท่านอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง

__.__ น. นำคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสองชั้น VIP บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถสนุกสนานกับการร้องคาราโอเกะและกิจกรรมต่างๆบนรถ
06.00 น. เดินทางถึง จ.ตาก “ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม “

07.30 น. นำท่านลงแพ บริการอาหารเช้าบนแพ (มื้อ1) พร้อมกับล่องแพชมบรรยากาศยามเช้าของเขื่อน-ภูมิพล เราจะล่องจากเขื่อนภูมิพล จ.ตาก ไปยัง ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ เขื่อนภูมิพล หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เขื่อนยันฮี เป็นเขื่อนคอนกรีตที่สูงที่สุดในประเทศไทย กั้นแม่น้ำปิงที่เขาแก้ว อำเภอสามเงาระหว่างทางแวะเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ตามลุ่มแม่น้ำปิง ท่านจะได้พบเห็นสถานที่ในประวัติศาสตร์ที่สืบทอดตำนานเล่าขาน และโบรานสถานสำคัญตลอดการเดินทาง ผ่าน พระพุทธบาทเขาหนามเป็นพระพุทธบาทที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาสูงล้อมรอบด้วยแผ่นน้ำ ถัดมาจะเห็น ดอยพ่อหลวงพร้อมบริการอาหารว่าง นำท่านแวะชม ถ้ำโยคี ผ่าน เขาคันเบ็ด, ท่าฮ้าว

12.00 น. บริการอาหารกลางวันบนแพ (มื้อ2) ถึงเมืองสร้อย พัก 1-2 ชั่วโมง นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล ที่พระธาตุแก่งสร้อย

18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อ3) ในรูปแบบสังสรรค์ พร้อมสนุกกับคาราโอเกะและกิจกรรมสันทนาการต่างๆมากมายจากทีมงาน พักผ่อนตามอัธยาศัย
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า (มื้อ4) ณ ทะเลสาปดอยเต่า เตรียมตัวเก็บสำภาระ (ขึ้นรถโค้ชคันเดิม) มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงใหม่

10.00 น. นำท่านเดินทางไปนมัสการ อนุสาวรีย์พระครูบาศรีวิชัย ประดิษฐานตระหง่านอยู่เชิงเขา พระครูบาศรีวิชัยเป็นนักบวชที่มีชื่อเสียงของล้านนาไทย เป็นผู้นำชักชวนชาวเมืองเหนือสร้างถนนขึ้นไปสู่พระบรมธาตุดอยสุเทพจนสำเร็จ จากนั้นนำท่านชม วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร พระบรมธาตุนี้ประดิษฐานอยู่ในเจดีย์บนดอยสุเทพ เป็นสถานที่เคารพบูชา เป็นที่รู้จักและนิยมไปสักการะของ
ประชาชนทั่วไป นำท่านช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกเป็น เช่น เครื่องเงิน เครื่องหนัง และแวะซื้อของฝาก ของดีเมืองเชียงใหม่มากมาย เช่น แค็ปหมู ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อ5) ณ ร้านอาหาร

14.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มีความงดงามยิ่งใหญ่ตระการตา ของพรรณไม้นานาชนิดไม้ดอก ไม้ประดับที่สวยงาม จากหน่วยงานต่างๆ และจากประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมการจัดงาน

15.30 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเชียงใหม่ บีพี (พักห้องละ 2 ท่าน)พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อ6) แบบขันโตก อิ่มอร่อยกับอาหารเหนือพร้อมการแสดงสุดอลังการแสง สีเสียง ที่จะทำให้ท่าเพลิดเพลินอิ่มไปด้วยรอยยิ้มอันแสนอบอุ่น จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือช้อปปิ้งไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่ตามอัธยาศัย
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า (มื้อ7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม เตรียมสัมภาระเช็คเอ้าท์

08.00 น. นำท่านเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านถวาย มีโรงงานผลิต มีชื่อเสียงในการทำ ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักท่านสามารถเลือกชมและเลือกซื้อเป็นสินค้าที่ระลึกได้ แล้วนำท่านไปชมอุตสาหกรรมพื้นบ้านที่บ้านบ่อสร้าง มีชื่อเสียงในด้าน การทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย ชมการสาธิต การทำร่มจากกระดาษสานำท่านช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกเป็น เช่น เครื่องเงิน เครื่องหนัง และแวะซื้อของฝาก ของดีเมืองเชียงใหม่มากมาย เช่น แค็ปหมู ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อ8) ณ ร้านอาหาร

13.30 น. นำท่านแวะชม วัดพระธาตุหริภุญไชย พระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีระกา โดยพระธาตุแห่งนี้มีอายุกว่า 1,000 ปี เป็นพระธาตุที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือ

15.00 น. นำท่านช้อปปิ้งกันต่อที่ กาดทุ่งเกวียน ซึ่งมีสินค้าพื้นเมืองมากมายไว้จำหน่าย เช่น น้ำพริกหนุ่มแคปหมู หมูป่าแช่แข็ง เสื้อผ้า กระเป๋า ฯลฯ แล้วนำท่านนมัสการพระที่ วัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณ เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย

18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อ9) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารสมควรแก่เวลา
__.__ น. เดินทางกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ แล้วท่านจะประทับใจอย่างมิรู้ลืม
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น VIP
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น VIP
 ค่าที่พัก 2 คืน (บนแพ, เชียงใหม่)
 ค่าอาหารตามรายการะบุ 9 มื้อ
 ค่ารถท้องถิ่นขึ้นดอยสุเทพ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ
 ค่ามัคคุเทศก์และผู้ช่วยบริการ
 ค่าคาราโอเกะงานเลี้ยงสังสรรค์
 ค่าประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 / 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ค่ามินิบาร์ภายในโรงแรม
 ค่าซักรีด
 ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 ค่าอาหารนอกเหนือจากรายการกำหนด
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษีจ่าย 3%(กรณีต้องการเอกสารรับเงิน) หมวกกันแดด
 จัดหาที่ดูงานแก่ท่าน
 กิจกรรมสันทนาการตลอดเส้นทาง ยารักษาโรค
 รองเท้าสวมใส่สบาย
 อุปกรณ์กันแดด
 กล้องถ่ายรูป กรณีหน่วยงานเอกชนวางมัดจำล่วงหน้า 30% ก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน ส่วนที่เหลือชำระในวันเดินทาง
 กรณีหน่วยงานราชการ เซ็นสัญญาเพื่อยืนยันการเดินทาง บริษัทจะไม่เก็บเงินมัดจำใดๆทั้งสิ้น
 แจ้งชื่อ-นามสกุล /แฟกซ์ หรืออีเมลล์ มายังบริษัท เพื่อทำประกันการเดินทาง

 
ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา หมายเลขบัญชี     ประเภทบัญชี
บริษัทแปดทิศทราเวลแอนด์เซอร์วิส จำกัด ธกส นครราชสีมา 020-0-5159-689-9 ออมทรัพย์
บริษัทแปดทิศทราเวลแอนด์เซอร์วิส จำกัด กรุงไทย บิ๊กซีนครราชสีมา 983-2-16977-1 ออมทรัพย์

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามสภาพภูมิอากาศหรือแก้ไขรายการเดินทางตามความ
เหมาะสมโดยยึดถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลักแต่ยังคงซึ่งไว้อันผลประโยชน์สูงสุด
แก่ท่าน
 บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือกรณีที่สูญหายหรือได้รับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์รวมถึงเหตุการณ์บางอย่างเช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจลการชุมนุม
ประท้วง ฯลฯ

สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
สำนักงานใหญ่ โทร : 083-5888874 086-8488883 086-8488882 อีเมลล์ : 
padtidservice@hotmail.com