โปรแกรมทัวร์แพร่ น่าน

โปรแกรมทัวร์แพร่ น่าน
รหัสสินค้า: pt009
สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก
ราคา: 4,600 บาท
ไม่รวมภาษี: 4,600 บาท
โปรแกรมทัวร์แพร่ น่าน

นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแพะเมืองผี เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกจากการถล่มของหน้าดิน

อัตราค่าบริการท่านละ 4,800 บาท
จำนวนขั้นต่ำ 50 ท่าน
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,200 บาท

 
 

 


__.__ น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่บริษัทแปดทิศทราเวลแอนด์เซอร์วิส คอยต้อนรับท่านอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง

__.__ น. นำคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสองชั้น VIP บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถสนุกสนานกับการร้องคาราโอเกะและกิจกรรมต่างๆบนรถ
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ จ.แพร่ “หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผีคนแพร่นี้ใจงาม” ปฏิบัติภารกิจส่วนตัวและบริการอาหารเช้า (มื้อ1) ณ ร้านอาหาร

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแพะเมืองผี เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกจากการถล่มของหน้าดิน ส่วนที่ยังคงตัวจะมีลักษณะแปลกๆแตกต่างกันไป บ้างดูคล้ายดอกเห็ดหน้าผา และเสาหิน ให้ทุกท่านชื่นชมปรากฎการณ์เหล่านี้ ถ่ายภาพตามอัธยาศัย

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อ2) ณ ร้านอาหาร

13.00 น. นำท่านเดินทางไปนมัสการพระธาตุประจำปีเกิดที่ วัดพระธาตุช่อแฮ นำคณะเข้ากราบไหว้ขอพรพระธาตุเก่าแก่คู่เมืองแพร่ วัดนี้สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 19 องค์พระธาตุ สูง 3 ม. ภายในบรรจุพระเกศาธาตุพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะผู้ที่เกิด ปีเสือ พระธาตุช่อแฮนี้ถือเป็นพระธาตุประจำปีเกิด

15.00 น. นำท่านเที่ยวชม บ้านประทับใจ หรือ บ้านเสาร้อยต้น บ้านทรงไทยประยุกต์สร้างจากไม้สักทั้งหลังโดยไม้แต่ละต้นมีอายุมากกว่า 300 ปี ได้รับการแกะสลักอย่างสวยงาม

16.00 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมภูมิไทยการ์เด้น หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น. บริการอาหารมื้อเย็นในรูปแบบสังสรรค์ (มื้อ3) ณ โรงแรม พร้อมสนุกกับคาราโอเกะและกิจกรรมสันทนาการต่างๆมากมายจากทีมงาน พักผ่อนตามอัธยาศัย...ราตรีสวัสดิ์
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า (มื้อ4) ณ โรงแรม หลังอาหารเตรียมตัวเช็คเอ้าท์

08.00 น. นำท่านไปนมัสการ วัดภูมินทร์ เป็นวัดที่สร้างทรงจตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว รัฐบาลไทยเคยพิมพ์รูปวัดภูมินทร์ในธนบัตรใบละ 1 บาท ชม วัดมิ่งเมืองเป็นวัดที่ตั้งของเสาหลักเมืองน่าน ในบริเวณใกล้เคียงกัน มี พิพิทธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็นที่ประทับของเจ้าเมืองน่าน ในพิพิทธภัณฑ์นี้ มี “งาช้างดำ” นำมาจากเชียงตุง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน-
คู่เมืองน่าน จากนั้นนมัสการ วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเถาะ เพื่อความเป็นศิริมงคล

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อ5) ณ ร้านอาหาร

13.00 น. นำท่านเดินทางไปยัง อ.ท่าวังผา เพื่อไปชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดหนองบัว เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของแม่ญิง (ผู้หญิง) ล้านนาค่อนข้างสมบูรณ์ เช่น การแต่งกายแบบผ้าซิ่นลายน้ำไหล ที่โด่งดังของ จ.น่าน ด้านหลังวัด ยังมีบ้านเรือนลื้อจัดแสดงให้ได้ศึกษาการใช้ชีวิตของชาวลื้ออีกด้วยจากนั้นนำท่านแวะ จันทร์สมการทอ โรงงานทอผ้าซิ่นลายน้ำไหล ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดของ จ.น่าน

15.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.ปัว ชม ต้นไม้มหัศจรรย์ "ต้นดิกเดียม" ซึ่งตั้งอยู่หน้าวิหารวัดปราง เป็นต้นไม้ประหลาดที่จะสั่นไหวเมื่อมีคนสัมผัสบริเวณลำต้น มีอยู่เพียงต้นเดียวในประเทศไทย ไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้ไม่ว่าด้วยวิธี

16.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมชมพูภูคารีสอร์ท หรือเทียบเท่า

18.00 น. บริการอาหารมื้อเย็น (มื้อ6) พักผ่อนตามอัธยาศัย
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าบริการอาหารเช้า (มื้อ7) ณ โรงแรม เตรียมสัมภาระเช็คเอ้าท์

09.00 น. นำท่านเดินทางไปชม หมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้าและม้ง ซึ่งมีวิถีชีวิตที่น่าสนใจแตกต่างกันไป

10.00 น. นำท่านเดินทางไปสัมผัสวิถีชีวิต ชุมชนตองเหลือง ชนเผ่าที่หาดูได้ยาก ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายซึ่งไม่นิยมนุ่งเสื้อผ้า หรือ การเร่ร่อนอยู่ไม่เป็นที่เป็นแหล่ง ถึงแม้ในปัจจุบัน ชาวตองเหลืองจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ผู้คนตองเหลืองก็ยังมีชีวิตน่าสนใจน่าศึกษา

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อ8) ณ ร้านอาหาร

13.30 น. นำท่านแวะซื้อของฝาก สิ้นค้าพื้นเมือง ซึ่งมีให้เลือกอย่างมากมาย ฝากคนทางบ้าน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ

18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อ9) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับา
__.__ น. คณะเดินทางลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ แล้วท่านจะประทับใจอย่างมิรู้ลืม
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น VIP
 ค่าที่พัก 2 คืน (แพร่, น่าน)
 ค่าอาหารตามรายการะบุ 9 มื้อ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 ค่าของว่างและเครื่องดื่มบนรถ
 ค่ามัคคุเทศก์และผู้ช่วยบริการ
 ค่าคาราโอเกะงานเลี้ยงสังสรรค์
 ค่าประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 / 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ค่ามินิบาร์ภายในโรงแรม
 ค่าซักรีด
 ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 ค่าอาหารนอกเหนือจากรายการกำหนด
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษีจ่าย 3%(กรณีต้องการเอกสารรับเงิน) หมวกกันแดด
 จัดหาที่ดูงานแก่ท่าน
 กิจกรรมสันทนาการตลอดเส้นทาง ยารักษาโรค
 รองเท้าสวมใส่สบาย
 อุปกรณ์กันแดด
 กล้องถ่ายรูป กรณีหน่วยงานเอกชนวางมัดจำล่วงหน้า 30% ก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน ส่วนที่เหลือชำระในวันเดินทาง
 กรณีหน่วยงานราชการ เซ็นสัญญาเพื่อยืนยันการเดินทาง บริษัทจะไม่เก็บเงินมัดจำใดๆทั้งสิ้น
 แจ้งชื่อ-นามสกุล /แฟกซ์ หรืออีเมลล์ มายังบริษัท เพื่อทำประกันการเดินทาง

 
ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา หมายเลขบัญชี     ประเภทบัญชี
บริษัทแปดทิศทราเวลแอนด์เซอร์วิส จำกัด ธกส นครราชสีมา 020-0-5159-689-9 ออมทรัพย์
บริษัทแปดทิศทราเวลแอนด์เซอร์วิส จำกัด กรุงไทย บิ๊กซีนครราชสีมา 983-2-16977-1 ออมทรัพย์

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามสภาพภูมิอากาศหรือแก้ไขรายการเดินทางตามความ
เหมาะสมโดยยึดถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลักแต่ยังคงซึ่งไว้อันผลประโยชน์สูงสุด
แก่ท่าน
 บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือกรณีที่สูญหายหรือได้รับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์รวมถึงเหตุการณ์บางอย่างเช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจลการชุมนุม
ประท้วง ฯลฯ

สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
สำนักงานใหญ่ โทร : 083-5888874 086-8488883 086-8488882 อีเมลล์ : 
padtidservice@hotmail.com