โปรแกรมทัวร์เพชรบูรณ์

โปรแกรมทัวร์เพชรบูรณ์
รหัสสินค้า: pt005
สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก
ราคา: 3,400 บาท
ไม่รวมภาษี: 3,400 บาท
โปรแกรมทัวร์เพชรบุรณ์ เขาค้อ

นำท่านชม วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว หรือ พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว เป็นสถานปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปดุจสรวงสวรรค์เนื่องจากตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ

อัตราค่าบริการท่านละ 3,400 บาท
จำนวนขั้นต่ำ 50 ท่าน
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,000 บาท

 
 

 


__.__ น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่บริษัทแปดทิศทราเวลแอนด์เซอร์วิส คอยต้อนรับท่านอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง

__.__ น. นำคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสองชั้น VIP บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถสนุกสนานกับการร้องคาราโอเกะและกิจกรรมต่างๆบนรถ
06.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ จ.เพชรบูรณ์ “เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง” ให้ท่านปฏิบัติภารกิจส่วนตัว บริการอาหารเช้า (มื้อ1) ณ รีสอร์ท

09.00น. เปลี่ยนพาหนะการเดินทางเป็นรถท้องถิ่น นำท่านเดินทางขึ้น ภูทับเบิก ชมทัศนียภาพของทะเลหมอกและขุนเขาที่งดงาม ยามแสงอาทิตย์สีทองสาดส่องแปลงกะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

11.00น. นำท่านชม วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว หรือ พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว เป็นสถานปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปดุจสรวงสวรรค์เนื่องจากตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาสูงใหญ่ซ้อนกันเป็นทิวเขา เรียงราย สูงตระหง่าน

12.00น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อ2) ณ ร้านอาหาร

13.00 น. นำท่านไปสักการะ พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก ที่ยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา

14.00น. นำท่านไป พระตำหนักเขาค้อ ตั้งอยู่บนเขาย่า ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเขาค้อ สูดอากาศบริสุทธิ์กันให้เต็มปอดที่พระตำหนักเขาค้อ โดยรอบพระตำหนักปลูกพืชเมืองหนาว จากนั้นนำท่านชม หอสมุดนานาชาติเขาค้อ ตั้งอยู่ที่เดียวกับเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ เป็นหอสมุดขนาดใหญ่ ออกแบบเป็นรูปเพชรคว่ำ สร้างด้วยกระจกสะท้อนแสง ชม พิพิธภัณฑ์อาวุธและฐานอิทธิ

15.00น. นำท่านเที่ยวชม อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ สร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนวีรกรรมของพลเรือน ตำรวจ ทหาร ที่ได้
พลีชีพในการสู้รบเพื่อปกป้องพื้นที่ในเขตรอยต่อ 3 จังหวัด คือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย

16.00 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก เขาค้อระเบียงภูรีสอร์ท หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)

18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อ3) ณ รีสอร์ท ในรูปแบบสังสรรค์ พร้อมสนุกกับคาราโอเกะและกิจกรรมสันทนาการต่างๆมากมายจากทีมงาน พักผ่อนตามอัธยาศัย
07.00 น .อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ท่ามกลางบรรยากาศของทะเลหมอกบนเขาค้อ บริการอาหารเข้า (มื้อ4) หลังอาหารเก็บสัมภาระเตรียมตัวเช็คเอ้าท์

08.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไร่บีเอ็น ไร่ที่มีชื่อเสียงของเขาค้อ นำท่านชมบริเวณรอบๆที่มีการเพาะปลูกพืชผักและผลไม้เมืองหนาวนานาชนิด อาทิเช่น บรอคเคอรี่ หอมห่อ ฟักแม้ว ผักกาดแก้ว สตรอเบอรี่ลิ้นจี่ ฯลฯ ดอกไม้ เช่น คาร์เนชัน แกลดิโอลัส แอสเตอร์ เป็นต้น อิสระเชิญท่านเลือกซื้อสินค้าฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย gallery ไร่ บี เอ็น

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อ5) ณ ร้านอาหาร

13.00 น. แวะให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากทั้งผลไม้และของแห้งที่ “ร้านของฝากไร่กำนันจุล” จากนั้นสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ

18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อ6) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับ

__.__ น. เดินทางกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ แล้วท่านจะประทับใจอย่างมิรู้ลืม
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น VIP
 ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP
 ค่าที่พัก 1 คืน (สังขละบุรี)
 ค่าอาหารตามรายการระบุ 6 มื้อ
 ค่าล่องเรือชมเมืองบาดาล
 ค่าธรรมเนียมเช้าชมสถานที่ตามรายการระบุทุกราย
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถตลอดเส้นทาง
 ค่ามัคคุเทศก์และ ผู้ช่วยมัคคูเทศก์
 ค่าคาราโอเกะ และเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งค์ ในงานเลี้ยงสังสรรค์
 ค่าประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 ค่าอาหารนอกเหนือจากรายการกำหนด
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษีจ่าย 3%(กรณีต้องการเอกสารรับเงิน) หมวกกันแดด
 จัดหาที่ดูงานแก่ท่าน
 กิจกรรมสันทนาการตลอดเส้นทาง ยารักษาโรค
 รองเท้าสวมใส่สบาย
 อุปกรณ์กันแดด
 กล้องถ่ายรูป กรณีหน่วยงานเอกชนวางมัดจำล่วงหน้า 30% ก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน ส่วนที่เหลือชำระในวันเดินทาง
 กรณีหน่วยงานราชการ เซ็นสัญญาเพื่อยืนยันการเดินทาง บริษัทจะไม่เก็บเงินมัดจำใดๆทั้งสิ้น
 แจ้งชื่อ-นามสกุล /แฟกซ์ หรืออีเมลล์ มายังบริษัท เพื่อทำประกันการเดินทาง

 
ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา หมายเลขบัญชี     ประเภทบัญชี
บริษัทแปดทิศทราเวลแอนด์เซอร์วิส จำกัด ธกส นครราชสีมา 020-0-5159-689-9 ออมทรัพย์
บริษัทแปดทิศทราเวลแอนด์เซอร์วิส จำกัด กรุงไทย บิ๊กซีนครราชสีมา 983-2-16977-1 ออมทรัพย์

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามสภาพภูมิอากาศหรือแก้ไขรายการเดินทางตามความ
เหมาะสมโดยยึดถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลักแต่ยังคงซึ่งไว้อันผลประโยชน์สูงสุด
แก่ท่าน
 บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือกรณีที่สูญหายหรือได้รับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์รวมถึงเหตุการณ์บางอย่างเช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจลการชุมนุม
ประท้วง ฯลฯ

สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
สำนักงานใหญ่ โทร : 083-5888874 086-8488883 086-8488882 อีเมลล์ : 
padtidservice@hotmail.com