โปรแกรมทัวร์เพชรบุรี

โปรแกรมทัวร์เพชรบุรี
รหัสสินค้า: pt004
สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก
ราคา: 3,400 บาท
ไม่รวมภาษี: 3,400 บาท
โปรแกรมทัวร์เพชรบุรี หัวหิน ชะอำ

นำท่านเที่ยวชม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) ซึ่งเป็นพระราชนิเวศน์ในสมัย ร.5 แวะชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยใน ถ้ำเขาหลวง เป็นถ้ำสำคัญของเพชรบุรี

อัตราค่าบริการท่านละ 3,400 บาท
จำนวนขั้นต่ำ 50 ท่าน
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 800 บาท

 
 

 


__.__ น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่บริษัทแปดทิศทราเวลแอนด์เซอร์วิส คอยต้อนรับท่านอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง

__.__ น. นำคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสองชั้น VIP บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถสนุกสนานกับการร้องคาราโอเกะและกิจกรรมต่างๆบนรถ
06.00 น. คณะเดินทางถึง จ.เพชรบุรี “เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะทะเลงาม” ให้ท่านปฏิบัติภารกิจส่วนตัว บริการอาหารเช้า (มื้อ1) ณ ร้านอาหาร

09.00 น. นำท่านเที่ยวชม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) ซึ่งเป็นพระราชนิเวศน์ในสมัย ร.5

10.30 น. นำท่านแวะชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยใน ถ้ำเขาหลวง เป็นถ้ำสำคัญของเพชรบุรี

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อ2) ณ ร้านอาหาร

13.00 น. นำท่านชมความสวยงามของ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ซึ่งเป็นพระตำหนักที่ประทับริมทะเล ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับขนานนามว่า “พระราชนิเวศน์แห่งความรักและความหวัง” พระตำหนักแบบไทยผสมยุโรป เป็นอาคารไม้ใต้ถุนสูง สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหมด

15.00 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมนิรันดร หรือเทียบเท่า (พักห้องละ2ท่าน) พักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับการเล่นน้ำทะเลที่ หาดชะอำ ชายหาดที่สวยงามและมีชื่อเสียง

18.30 น. บริการอาหารเย็น (มื้อ3) ณ ร้านอาหาร ในรูปแบบสังสรรค์ อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลปิ้ง-ย่าง พร้อมสนุกกับคาราโอเกะและกิจกรรมนันทนาการต่างๆ มากมายจากทีมงาน พักผ่อนตามอัธยาศัย
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากลิ่นไอทะเล บริการอาหารเช้า (มื้อ4) ณ รีสอร์ท หลังอาหารเตรียมตัวเช็คเอ้าท์

08.30 น. นำทุกท่านนมัสการ หลวงปู่ทวด ที่ วัดห้วยมงคล ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุด

11.00 น. นำท่านซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อของเพชรบุรี เช่น ขนมหม้อแกง, ที่หอมหวานมัน, ทองม้วนสด ให้ท่านเลือกซื้อและเลือกชมเพื่อเป็นของฝากคนทางบ้าน

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อ5) ณ ร้านอาหาร

14.00 น. นำท่านเที่ยวชมตลาดน้ำยามเย็น ที่ ตลาดน้ำอัมพวา ซื้อของฝาก, อาหารแสนอร่อย และยังมีสินค้ามากมาย ให้ท่านได้ซื้อ ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ที่ชาวบ้านเก็บจากสวนสดใหม่ทุกวันมาจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวเรือ และสินค้าพื้นเมืองมากมาย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับ

18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อ) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับ

__.__ น. เดินทางกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ แล้วท่านจะประทับใจอย่างมิรู้ลืม
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น VIP
 ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP
 ค่าที่พัก 1 คืน (สังขละบุรี)
 ค่าอาหารตามรายการระบุ 6 มื้อ
 ค่าล่องเรือชมเมืองบาดาล
 ค่าธรรมเนียมเช้าชมสถานที่ตามรายการระบุทุกราย
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถตลอดเส้นทาง
 ค่ามัคคุเทศก์และ ผู้ช่วยมัคคูเทศก์
 ค่าคาราโอเกะ และเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งค์ ในงานเลี้ยงสังสรรค์
 ค่าประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 ค่าอาหารนอกเหนือจากรายการกำหนด
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษีจ่าย 3%(กรณีต้องการเอกสารรับเงิน) หมวกกันแดด
 จัดหาที่ดูงานแก่ท่าน
 กิจกรรมสันทนาการตลอดเส้นทาง ยารักษาโรค
 รองเท้าสวมใส่สบาย
 อุปกรณ์กันแดด
 กล้องถ่ายรูป กรณีหน่วยงานเอกชนวางมัดจำล่วงหน้า 30% ก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน ส่วนที่เหลือชำระในวันเดินทาง
 กรณีหน่วยงานราชการ เซ็นสัญญาเพื่อยืนยันการเดินทาง บริษัทจะไม่เก็บเงินมัดจำใดๆทั้งสิ้น
 แจ้งชื่อ-นามสกุล /แฟกซ์ หรืออีเมลล์ มายังบริษัท เพื่อทำประกันการเดินทาง

 
ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา หมายเลขบัญชี     ประเภทบัญชี
บริษัทแปดทิศทราเวลแอนด์เซอร์วิส จำกัด ธกส นครราชสีมา 020-0-5159-689-9 ออมทรัพย์
บริษัทแปดทิศทราเวลแอนด์เซอร์วิส จำกัด กรุงไทย บิ๊กซีนครราชสีมา 983-2-16977-1 ออมทรัพย์

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามสภาพภูมิอากาศหรือแก้ไขรายการเดินทางตามความ
เหมาะสมโดยยึดถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลักแต่ยังคงซึ่งไว้อันผลประโยชน์สูงสุด
แก่ท่าน
 บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือกรณีที่สูญหายหรือได้รับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์รวมถึงเหตุการณ์บางอย่างเช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจลการชุมนุม
ประท้วง ฯลฯ

สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
สำนักงานใหญ่ โทร : 083-5888874 086-8488883 086-8488882 อีเมลล์ : 
padtidservice@hotmail.com