โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่

โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่
รหัสสินค้า: pt006
สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก
ราคา: 5,200 บาท
ไม่รวมภาษี: 5,200 บาท
โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่

นำท่านเดินทางไปยัง วัดร่องขุ่น ที่ออกแบบและก่อสร้างโดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์อุโบสถประดับกระจกสีเงินแวววาว วิจิตรงดงามแปลกตา

อัตราค่าบริการท่านละ 5,200 บาท
จำนวนขั้นต่ำ 50 ท่าน
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,200 บาท

 
 

 


__.__ น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่บริษัทแปดทิศคอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง

__.__ น. นำคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสองชั้น VIP บริการเครื่องดื่ม อาหารว่างบนรถสนุกสนานกับการร้องคาราโอเกะและกิจกรรมต่างๆบนรถ

24.00 น. บริการอาหารรอบดึก (มื้อ1) ณ ร้านอาหารวิโรจน์โภชนา
06.00 น. คณะเดินทางถึง จ.เชียงราย “เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง” ให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อ2) ณ ร้านอาหาร

08.00 น. นำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถท้องถิ่นเดินทางต่อไปยังดอยตุงเพื่อชม พระตำหนักดอยตุง ซึ่งเป็นที่ประทับทรงงานของสมเด็จย่า สร้างโดยใช้ สถาปัตยกรรมผสมระหว่างล้านนากับชาเลย์ของสวิสและชม สวนแม่ฟ้าหลวง สวนไม้ดอกไม้ประดับนานาพรรณที่สวยเด่นบานสะพรั่งงดงามอย่างยิ่งจากนั้นนำท่านสักการ พระธาตุดอยตุง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดเชียงราย เป็นพระธาตุแฝดสำหรับคนเกิดปีกุน

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อ3) ณ ร้านอาหาร

13.00 น. นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดชายแดนแม่สาย เป็นอำเภอเหนือสุดของประเทศไทย ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าราคาถูกตลาดแม่สาย และฝั่งพม่า ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง และสินค้าราคาถูกได้อย่างจุใจจากนั้นนำท่านไปชม “สามเหลี่ยมทองคำ” ซึ่งเชื่อมดินแดน 3 ประเทศ คือ ไทย-ลาว-พม่า เข้าด้วยกัน ซึ่งกั้นดินแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว นมัสการพระนวล้านตื้อสามเหลี่ยมทองคำ พระเชียงแสนสี่แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ ประทับนั่งบน "เรือแก้วกุศลธรรม" ขนาดใหญ่

15.00 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ศิลามณีรีสอร์ท แอนด์ สปา หรือเทียบเท่า(พักห้องละ2ท่าน)

18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อ4) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท ในรูปแบบสังสรรค์ พร้อมสนุกกับคาราโอเกะและกิจกรรมสันทนาการต่างๆมากมายจากทีมงาน พักผ่อนตามอัธยาศัย
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า (มื้อ5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม เตรียมสัมภาระเช็คเอ้าท์

08.00 น. นำท่านเดินทางไปยัง วัดร่องขุ่น ที่ออกแบบและก่อสร้างโดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์อุโบสถประดับกระจกสีเงินแวววาว วิจิตรงดงามแปลกตา ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยเฉพาะภาพพระพุทธองค์ หลังพระประธาน ซึ่งเป็นภาพที่มีขนาดใหญ่งดงามมาก จากนั้นนำท่านชม น้ำพุร้อนแม่ขะจาน แล้วนำท่านเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อ6) ณ ร้านอาหาร

13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ จ.เชียงใหม่ ให้ท่านได้เข้าชมงาน “มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554” จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในปีมหามงคล 3 วโรกาสของปวงชนชาวไทย คือ เฉลิมพระชนม์พรรษาครบ 7 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ,เฉลิมพระชนม์พรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ , เฉลิมพระชนม์พรรษา 60 พรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ชมความงดงามยิ่งใหญ่ตระการตา ของพรรณไม้นานาชนิด ไม้ดอก ไม้ประดับที่สวยงาม จากหน่วยงานต่างๆ และจากประเทศต่างๆ

15.00 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเชียงใหม่บีพีซิตตี้ หรือเทียบเท่า(ห้องละ2ท่าน)

18.30 น. บริการอาหารเย็น (มื้อ7) ณ ร้านสิบสองปันนา บรรยากาศบ้านแบบทรงไทยล้านนาและไทยลื้ออาหารแบบพื้นเมืองเหนือ พร้อมการแสดงวัฒนธรรมล้านนา ฟ้อนรำอันงดงามของภาคเหนือ
07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อ8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม เตรียมสัมภาระเช็คเอ้าท์

08.00 น. นำท่านเดินทางไปนมัสการ อนุสาวรีย์พระครูบาศรีวิชัย ประดิษฐานตระหง่านอยู่เชิงเขาพระครูบาศรีวิชัย เป็นนักบวชที่มีชื่อเสียงของล้านนาไทย เป็นผู้นำชักชวนชาวเมืองเหนือสร้างถนนขึ้นไปสู่พระบรมธาตุดอยสุเทพจนสำเร็จ หลังจากนั้นนำท่านชม วัดพระธาตุดอยสุเทพ พระบรมธาตุนี้ประดิษฐานอยู่ในเจดีย์บนดอยสุเทพ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ โปรดให้สร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขึ้นที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนี้ เป็นสถานที่เคารพบูชา เป็นที่รู้จักและนิยมไปสักการะของประชาชนทั่วไป จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าของฝาก เช่น เครื่องเงิน, เครื่องหนัง12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อ9) ณ ร้านอาหาร

14.30 น. นำท่านช้อปปิ้งกันต่อที่ กาดทุ่งเกวียน ซึ่งมีสินค้าพื้นเมืองมากมายไว้จำหน่าย เช่น น้ำพริกหนุ่มแคปหมู หมูป่าแช่แข็ง เสื้อผ้า กระเป๋า ฯลฯ แล้วนำท่านนมัสการพระที่ วัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณ เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย งดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมายประมาณอายุไม่ต่ำกว่า 700 ปี

18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อ10) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับ

__.__ น. คณะเดินทางลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ แล้วท่านจะประทับใจอย่างมิรู้ลืม
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น VIP
 ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP
 ค่าที่พัก 1 คืน (สังขละบุรี)
 ค่าอาหารตามรายการระบุ 6 มื้อ
 ค่าล่องเรือชมเมืองบาดาล
 ค่าธรรมเนียมเช้าชมสถานที่ตามรายการระบุทุกราย
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถตลอดเส้นทาง
 ค่ามัคคุเทศก์และ ผู้ช่วยมัคคูเทศก์
 ค่าคาราโอเกะ และเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งค์ ในงานเลี้ยงสังสรรค์
 ค่าประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 ค่าอาหารนอกเหนือจากรายการกำหนด
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษีจ่าย 3%(กรณีต้องการเอกสารรับเงิน) หมวกกันแดด
 จัดหาที่ดูงานแก่ท่าน
 กิจกรรมสันทนาการตลอดเส้นทาง ยารักษาโรค
 รองเท้าสวมใส่สบาย
 อุปกรณ์กันแดด
 กล้องถ่ายรูป กรณีหน่วยงานเอกชนวางมัดจำล่วงหน้า 30% ก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน ส่วนที่เหลือชำระในวันเดินทาง
 กรณีหน่วยงานราชการ เซ็นสัญญาเพื่อยืนยันการเดินทาง บริษัทจะไม่เก็บเงินมัดจำใดๆทั้งสิ้น
 แจ้งชื่อ-นามสกุล /แฟกซ์ หรืออีเมลล์ มายังบริษัท เพื่อทำประกันการเดินทาง

 
ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา หมายเลขบัญชี     ประเภทบัญชี
บริษัทแปดทิศทราเวลแอนด์เซอร์วิส จำกัด ธกส นครราชสีมา 020-0-5159-689-9 ออมทรัพย์
บริษัทแปดทิศทราเวลแอนด์เซอร์วิส จำกัด กรุงไทย บิ๊กซีนครราชสีมา 983-2-16977-1 ออมทรัพย์

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามสภาพภูมิอากาศหรือแก้ไขรายการเดินทางตามความ
เหมาะสมโดยยึดถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลักแต่ยังคงซึ่งไว้อันผลประโยชน์สูงสุด
แก่ท่าน
 บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือกรณีที่สูญหายหรือได้รับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์รวมถึงเหตุการณ์บางอย่างเช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจลการชุมนุม
ประท้วง ฯลฯ

สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
สำนักงานใหญ่ โทร : 083-5888874 086-8488883 086-8488882 อีเมลล์ : 
padtidservice@hotmail.com