โปรแกรมทัวร์เชียงราย

โปรแกรมทัวร์เชียงราย
รหัสสินค้า: pt007
สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก
ราคา: 5,600 บาท
ไม่รวมภาษี: 5,600 บาท
โปรแกรมทัวร์เชียงราย ภูชี้ฟ้า ดอยอ่างขาง

เดินทางสู่ ดอยตุง เพื่อสักการะ พระธาตุดอยตุง ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิด ปีกุน เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านชม พระตำหนักดอยตุง

อัตราค่าบริการท่านละ 5,600 บาท
จำนวนขั้นต่ำ 50 ท่าน
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,200 บาท

 
 

 


__.__ น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่บริษัทแปดทิศคอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง

__.__ น. นำคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสองชั้น VIP บริการเครื่องดื่ม อาหารว่างบนรถสนุกสนานกับการร้องคาราโอเกะและกิจกรรมต่างๆบนรถ

24.00 น. บริการอาหารรอบดึก (มื้อ1) ณ ร้านอาหารวิโรจน์โภชนา
06.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เมืองเชียงราย “เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง” ให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว และบริการอาหารเช้า (มื้อ2) ณ ร้านอาหาร

08.30 น. เปลี่ยนรถท้องถิ่นนำท่าน เดินทางสู่ ดอยตุง เพื่อสักการะ พระธาตุดอยตุง ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิด ปีกุน เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านชม พระตำหนักดอยตุง เป็นพระตำหนักทรงงานของสมเด็จย่า ซึ่งมีความงดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบชาเลย์สวิสผสมกับแบบล้านนาไทยที่ลงตัวที่สุดจากนั้นนำท่านชมดอกไม้เมืองหนาวที่สวยงามหลากหลายสีหลายพันธุ์กับพื้นที่กว่า 20 ไร่ที่ สวนแม่ฟ้าหลวง และรูปปั้นอันทรงคุณค่าโดยฝีมือของ คุณมีเซี่ยม ยิปอินซอย ชื่อ ความต่อเนื่อง...เชิญท่านเก็บภาพไว้สวยงามเป็นที่ระลึกอิสระตามอัธยาศัย...สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ อ.เทิง

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อ3) ณ ร้านอาหาร

13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ภูชี้ฟ้า นำท่านเข้าสู่ที่พัก ภูฟ้าสวรรค์รีสอร์ท หรือเทียบเท่า (พักห้องละ4ท่าน)พักผ่อนชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงามและอากาศเย็นสบาย

18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อ4) ณ รีสอร์ท หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
05.00 น. ตื่นแต่เช้ามืด ทำภารกิจส่วนตัว...นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ยอดภูชี้ฟ้า โดยรถท้องถิ่นและเดินเท้าขึ้นสู่ยอดดอยระยะทางประมาณ 800 เมตร ชมพระอาทิตย์ขึ้นและคลื่นทะเลหมอกที่อันสวยงามเกินบรรยาย ให้ท่านเก็บภาพอันประทับใจไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

07.30 น. บริการอาหารเช้า(มื้อ5) ณ รีสอร์ท หลังอาหารเก็บสัมภาระเตรียมตัวเช็คเอ้าท์

08.30 น. นำท่านชมพันธุ์ไม้และดอกไม้เมืองหนาว โครงการเกษตรดอยผาหม่น เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก

11.00 น. นำท่านชมความสวยงามมหัศจรรย์ของ วัดร่องขุ่น วัดที่สร้างด้วยความศรัทธาและจินตนาการอันไม่มีที่สิ้นสุดของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชาวล้านนา

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(มื้อ6) ณ ร้านอาหาร อิ่มอร่อยแล้วนำท่านเดินทางขึ้นสู่ ดอยอ่างขางกับเส้นทางคดเคี้ยวและสูงชัน นำท่านเข้าสู่ที่พัก บ้านเลาติง รีสอร์ท หรือเทียบเท่า(พักห้องละ4ท่าน)พักผ่อนหรือเดินตลาดชุมชน

18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อ7) ณ รีสอร์ท ในรูปแบบสังสรรค์ พร้อมสนุกกับคาราโอเกะและกิจกรรมสันทนาการต่างๆมากมายจากทีมงาน พักผ่อนตามอัธยาศัย
07.30 น. บริการอาหารเช้า (มื้อ8) ณ รีสอร์ท หลังอาหารเก็บสัมภาระเตรียมตัวเช็คเอ้าท์

08.30 น. นำท่านชม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ซึ่งแต่ก่อนชาวเขาใช้พื้นที่นี้เป็นที่ปลูกฝิ่นและในปัจจุบันเป็นสถานีวิจัยไม้ดอกเมืองหนาว งานสาธิตพืชไร่ เชิญท่านชมแปลงสาธิตผลไม้เมืองหนาวเช่น ท้อ บ๊วยพลัม สตรอเบอรี่ฯ และสวนบอนไซที่ถูกตัดแต่งโดยใช้เทคนิคตลอดจนสวนสมุนไพรหลายพันธุ์จากนั้นอำลาดอยอ่างขางเดินทางสู่ อ.เชียงดาว

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อ9) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางไปชม ถ้ำเชียงดาว ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปแบบพม่า และหินงอกหินย้อยสวยงามมาก

14.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชียงใหม่ นำท่านซื้อของฝากคนทางบ้านเป็นสินค้าพื้นเมือง เช่น หมูยอ,แหนม, แคบหมูที่ร้านวนัสนันท์ จากนั้นชมวิธีการทำร่มที่ บ่อสร้าง เลือกซื้อผ้าไหม, ผ้าฝ้าย และโรงงานเครื่องเงิน เครื่องหนัง ให้ท่านได้แวะชมและเลือกซื้ออีกมากมาย เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย

18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อ10) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับ

__.__ น. เดินทางกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ แล้วท่านจะประทับใจอย่างมิรู้ลืม
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น VIP
 ค่าที่พัก 2 คืน (ภูชี้ฟ้า, อ่างขาง)
 ค่าอาหารตามรายการะบุ 10 มื้อ
 ค่ารถท้องถิ่นขึ้นดอยตุง, ภูชี้ฟ้า, ดอยอ่างขาง
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 ค่าทำเอกสารเข้าพม่า
 ค่าของว่างและเครื่องดื่มบนรถ
 ค่ามัคคุเทศก์และผู้ช่วยบริการ
 ค่าคาราโอเกะและเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งค์ในงานเลี้ยงสังสรรค์
 ค่าประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ค่ามินิบาร์ภายในโรงแรม
 ค่าซักรีด
 ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 ค่าอาหารนอกเหนือจากรายการกำหนด
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษีจ่าย 3%(กรณีต้องการเอกสารรับเงิน) หมวกกันแดด
 จัดหาที่ดูงานแก่ท่าน
 กิจกรรมสันทนาการตลอดเส้นทาง ยารักษาโรค
 รองเท้าสวมใส่สบาย
 อุปกรณ์กันแดด
 กล้องถ่ายรูป กรณีหน่วยงานเอกชนวางมัดจำล่วงหน้า 30% ก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน ส่วนที่เหลือชำระในวันเดินทาง
 กรณีหน่วยงานราชการ เซ็นสัญญาเพื่อยืนยันการเดินทาง บริษัทจะไม่เก็บเงินมัดจำใดๆทั้งสิ้น
 แจ้งชื่อ-นามสกุล /แฟกซ์ หรืออีเมลล์ มายังบริษัท เพื่อทำประกันการเดินทาง

 
ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา หมายเลขบัญชี     ประเภทบัญชี
บริษัทแปดทิศทราเวลแอนด์เซอร์วิส จำกัด ธกส นครราชสีมา 020-0-5159-689-9 ออมทรัพย์
บริษัทแปดทิศทราเวลแอนด์เซอร์วิส จำกัด กรุงไทย บิ๊กซีนครราชสีมา 983-2-16977-1 ออมทรัพย์

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามสภาพภูมิอากาศหรือแก้ไขรายการเดินทางตามความ
เหมาะสมโดยยึดถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลักแต่ยังคงซึ่งไว้อันผลประโยชน์สูงสุด
แก่ท่าน
 บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือกรณีที่สูญหายหรือได้รับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์รวมถึงเหตุการณ์บางอย่างเช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจลการชุมนุม
ประท้วง ฯลฯ

สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
สำนักงานใหญ่ โทร : 083-5888874 086-8488883 086-8488882 อีเมลล์ : 
padtidservice@hotmail.com