โปรแกรมทัวร์อยุธยา

โปรแกรมทัวร์อยุธยา
รหัสสินค้า: pt003
สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก
ราคา: 3,200 บาท
ไม่รวมภาษี: 3,200 บาท
โปรแกรมทัวร์อยุธยา ล่องเรือชมกรุงเก่า

นำท่านนมัสการ หลวงพ่อโต พระพุทธรูปขนาดใหญ่ศิลปะอู่ทอง ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวอยุธยา และกราบไหว้เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก ณ วัดพนัญเชิง

อัตราค่าบริการท่านละ 3, 200 บาท
จำนวนขั้นต่ำ 50 ท่าน
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,000 บาท

 
 

 


__.__ น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่บริษัทแปดทิศทราเวลแอนด์เซอร์วิสคอยต้อนรับท่านอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง

__.__ น. นำคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสองชั้น VIP บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถสนุกสนานกับการร้องคาราโอเกะและกิจกรรมต่างๆบนรถ
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา “ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา” ให้ท่านปฏิบัติภารกิจส่วนตัว บริการอาหารเช้า (มื้อ1) ณ ร้านอาหาร

09.30 น. นำท่านนมัสการ หลวงพ่อโต พระพุทธรูปขนาดใหญ่ศิลปะอู่ทอง ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวอยุธยา และกราบไหว้เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก ณ วัดพนัญเชิง

10.30 น. นำท่านเดินทางเข้ากราบ พระพุทธชัยมงคล ณ วัดใหญ่ชัยมงคล พร้อมชมภาพเขียนจิตรกรรม ภาพยุทธหัตถีสวยงาม จากนั้นเที่ยวชม วัดหน้าพระเมรุ Unseen In Thailand เป็นวัดเดียวสมัยอยุธยาที่ไม่ถูกพม่าทำลาย เนื่องจากพม่าได้มาตั้งกองทัพที่วัดแห่งนี้ ภายในโบสถ์มีพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ที่งดงามมาก

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อ2) ณ ร้านอาหาร

13.00 น. นำท่านนมัสการ พระมงคลบพิตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่สร้างสมัยอยุธยาตอนต้น ซึ่งประดิษฐานภายใน วิหารพระมงคลบพิตร จากนั้นชม วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดที่สำคัญสร้างอยู่ในพระราชวังหลวงเก่า

15.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมวรบุรี อโยธยา หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2 ท่าน

18.00 น. นำท่าน ล่องเรือ พร้อมบริการอาหารเย็น (มื้อ3) ตามเส้นทางประวัติศาสตร์ ชมเมืองเก่ายามค่ำคืนและธรรมชาติลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ท่านจะได้ชมสถานที่สำคัญและมีผู้บรรยายให้ความรู้แก่ท่านเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สนุกสนานกับการร้องเพลงคาราโอเกะ ท่ามกลางบรรยากาศของกรุงเก่า

21.00 น. กลับเข้าที่สู่พัก จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะท่องราตรีเมืองอยุธยา
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากลิ่นไอกรุงเก่า บริการอาหารเช้า (มื้อ4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระ เตรียมตัวเช็ค
เอ้าท์

08.00 น. นำท่านชม วัดไชยวัฒนาราม เป็นวัดที่พระเจ้าปราสาททองโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์อุทิศพระราชกุศลถวายพระราชมารดา โดยทำการจำลองแบบปราสาทนครวัดของเขมรมาก่อสร้าง

10.30 น. นำท่านเที่ยวชม ตลาดน้ำอโยธยา หรือชื่อเต็มๆ คือ ตลาดน้ำหมู่บ้านช้างอโยธยา มีเรือนไทยร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกท่องเที่ยว พายเรือ ซื้อของกิน ของที่ระลึก

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อ5) ณ ร้านอาหาร

18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อ6) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับ

__.__ น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ แล้วท่านจะประทับใจมิรู้ลืม
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น VIP
 ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP
 ค่าที่พัก 1 คืน (สังขละบุรี)
 ค่าอาหารตามรายการระบุ 6 มื้อ
 ค่าล่องเรือชมเมืองบาดาล
 ค่าธรรมเนียมเช้าชมสถานที่ตามรายการระบุทุกราย
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถตลอดเส้นทาง
 ค่ามัคคุเทศก์และ ผู้ช่วยมัคคูเทศก์
 ค่าคาราโอเกะ และเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งค์ ในงานเลี้ยงสังสรรค์
 ค่าประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 ค่าอาหารนอกเหนือจากรายการกำหนด
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษีจ่าย 3%(กรณีต้องการเอกสารรับเงิน) หมวกกันแดด
 จัดหาที่ดูงานแก่ท่าน
 กิจกรรมสันทนาการตลอดเส้นทาง ยารักษาโรค
 รองเท้าสวมใส่สบาย
 อุปกรณ์กันแดด
 กล้องถ่ายรูป กรณีหน่วยงานเอกชนวางมัดจำล่วงหน้า 30% ก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน ส่วนที่เหลือชำระในวันเดินทาง
 กรณีหน่วยงานราชการ เซ็นสัญญาเพื่อยืนยันการเดินทาง บริษัทจะไม่เก็บเงินมัดจำใดๆทั้งสิ้น
 แจ้งชื่อ-นามสกุล /แฟกซ์ หรืออีเมลล์ มายังบริษัท เพื่อทำประกันการเดินทาง

 
ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา หมายเลขบัญชี     ประเภทบัญชี
บริษัทแปดทิศทราเวลแอนด์เซอร์วิส จำกัด ธกส นครราชสีมา 020-0-5159-689-9 ออมทรัพย์
บริษัทแปดทิศทราเวลแอนด์เซอร์วิส จำกัด กรุงไทย บิ๊กซีนครราชสีมา 983-2-16977-1 ออมทรัพย์

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามสภาพภูมิอากาศหรือแก้ไขรายการเดินทางตามความ
เหมาะสมโดยยึดถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลักแต่ยังคงซึ่งไว้อันผลประโยชน์สูงสุด
แก่ท่าน
 บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือกรณีที่สูญหายหรือได้รับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์รวมถึงเหตุการณ์บางอย่างเช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจลการชุมนุม
ประท้วง ฯลฯ

สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
สำนักงานใหญ่ โทร : 083-5888874 086-8488883 086-8488882 อีเมลล์ : 
padtidservice@hotmail.com