โปรแกรมทัวร์สุราษฎร์ธานี

โปรแกรมทัวร์สุราษฎร์ธานี
รหัสสินค้า: pt0011
สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก
ราคา: 5,800 บาท
ไม่รวมภาษี: 5,800 บาท
โปรแกรมทัวร์สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย

นำท่านนั่งเรือไปเที่ยวชม ถ้ำปะการัง ที่อยู่ในทะเลสาบกลางบหุบเขา ถึงทะเลสาบนั่งแพไม้ไผ่อีกต่อหนึ่งเพื่อไปยังปากถ้ำปะการัง

อัตราค่าบริการท่านละ 5,800 บาท
จำนวนขั้นต่ำ 50 ท่าน
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,200 บาท

 
 

 


__.__ น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่บริษัทแปดทิศทราเวลแอนด์เซอร์วิสคอยต้อนรับท่านอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง

__.__ น. นำคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสองชั้น VIP บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถสนุกสนานกับการร้องคาราโอเกะและกิจกรรมต่างๆบนรถ

18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อ1) ณ ร้านอาหารนายเป๋า หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อ
06.30 น. เดินทางถึง จ.สุราษฎร์ธานี “เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมมะ” ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว บริการอาหารเช้า (มื้อ2) ณ ร้านอาหาร

09.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เขื่อนรัชประภา พาคณะลงเรือหางยาวล่องเรือสู่อ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนรัชชประภา ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาหินปูนที่สลับซับซ้อน จนได้รับการขนานนามว่า “กุ้ยหลินเมืองไทย” เรือพาลัดเลาะเข้าไปในซอกเขาชมแท่งหินสามเกลอ จอดเรือให้ถ่ายรูปกันเติ่มอิ่มนำท่านเข้าสู่ที่พัก แพเพลินไพร

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อ3) บนแพที่พัก

13.00 น. นำท่านนั่งเรือไปเที่ยวชม ถ้ำปะการัง ที่อยู่ในทะเลสาบกลางบหุบเขา ถึงทะเลสาบนั่งแพไม้ไผ่อีกต่อหนึ่งเพื่อไปยังปากถ้ำปะการัง

15.00 น. ล่องแพไม้ไผ่กลับออกมายังจุดเดินเท้า เดินกลับออกมาลงเรือ นั่งเรือกลับมายังแพที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะพายเรือแคนนู ซึ่งมีไว้บริการสำหรับท่านฟรี

18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อ4) บนแพที่พัก หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
07.00 น. บริการอาหารมื้อเช้า (มื้อ5) บนแพ หลังอาหารเก็บสัมภาระ เตรียมตัวเช็คเอ้าท์

08.00 น. นำท่านนั่งเรือเดินทางกลับเข้าฝั่ง ท่านจะได้นั่งเรือชมทัศนียภาพกันอีกครั้งจนถึงท่าเรือที่สันเขื่อนจากนั้นแวะให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจกันบริเวณสันเขื่อน

09.30 น. นำท่านเดินทางถึง ท่าเรือดอนสัก นำท่านลงเรือเฟอร์รี่ มุ่งหน้าสู่ เกาะสมุย

11.00 น. เดินทางถึง เกาะสมุย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึ่งเป็นเกาะทางภาคใต้ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อ6) ณ ร้านอาหารครัวเสวยซีฟู๊ด

13.00 น. นำท่าน สักการะพระใหญ่เกาะฟาน และ วัดปลายแหลม ด้วยโบสถ์กลางน้ำที่เป็นดอกบัว และเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลนำท่านสู่จุดชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามของหาดเฉวง

15.00 น. นำท่านชมแท่งหินที่ธรรมชาติได้สร้างไว้อย่างพิสดาร หินตา-หินยาย ชมวิวหาดละไม

16.00 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมสมุยแกรนด์ซีวิวรีโซเทล หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเล่นน้ำทำกิจกรรมบริเวณด้านหน้ารีสอร์ท

18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อ7) ณ โรงแรม ในรูปแบบสังสรรค์ สนุกสนานกับเกมและกิจกรรมมากมายจากทีมงานพร้อม ๆ ไปกับการร้องเพลงคาราโอเกะ จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย...ราตรีสวัสดิ์จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะท่องราตรีเกาะสมุย
07.00 น. บริการอาหารมื้อเช้า (มื้อ8) ณ โรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระ เตรียมตัวเช็คเอ้าท์

09.30 น. นำท่านเดินทางกลับ อำลาเกาะสมุยด้วยความประทับใจ

11.30 น. เดินทางถึง ท่าเรือดอนสัก เปลี่ยนพาหนะเป็นรถโค้ชปรับอากาศคันเดิม

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อ9) ณ ร้านอาหารตาปีซีฟูด

15.00 น. นำทุกท่านนมัสการที่ “พระธาตุไชยา” วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระบรมธาตุไชยา ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมือง และเป็นหนึ่งในสามของโบราณสถานอันศักสิทธิ์ของภาคใต้

18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อ10) ณ ร้านอาหารคุณสาหร่าย หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับ
__.__ น. เดินทางกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ แล้วท่านจะประทับใจอย่างมิรู้ลืม
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น VIP
 ค่าที่พัก 2 คืน ( แพเขื่อนรัชชประภา, เกาะสมุย )
 ค่าอาหารตามรายการระบุ 10 มื้อ
 ค่าเรือ ไป-กลับ เขื่อนรัชชประภา, เกาะสมุย
 ค่ารถตู้เที่ยวรอบเกาะสมุย
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ
 ค่ามัคคุเทศก์และผู้ช่วยบริการ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ทุกรายการ
 ค่าคาราโอเกะและซอฟท์ดริ้งค์ในงานเลี้ยงสังสรรค์
 ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขระบุในกรมธรรม์ ค่ามินิบาร์ภายในโรงแรม
 ค่าซักรีด
 ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 ค่าอาหารนอกเหนือจากรายการกำหนด
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษีจ่าย 3%(กรณีต้องการเอกสารรับเงิน) หมวกกันแดด
 จัดหาที่ดูงานแก่ท่าน
 กิจกรรมสันทนาการตลอดเส้นทาง ยารักษาโรค
 รองเท้าสวมใส่สบาย
 อุปกรณ์กันแดด
 กล้องถ่ายรูป กรณีหน่วยงานเอกชนวางมัดจำล่วงหน้า 30% ก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน ส่วนที่เหลือชำระในวันเดินทาง
 กรณีหน่วยงานราชการ เซ็นสัญญาเพื่อยืนยันการเดินทาง บริษัทจะไม่เก็บเงินมัดจำใดๆทั้งสิ้น
 แจ้งชื่อ-นามสกุล /แฟกซ์ หรืออีเมลล์ มายังบริษัท เพื่อทำประกันการเดินทาง

 
ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา หมายเลขบัญชี     ประเภทบัญชี
บริษัทแปดทิศทราเวลแอนด์เซอร์วิส จำกัด ธกส นครราชสีมา 020-0-5159-689-9 ออมทรัพย์
บริษัทแปดทิศทราเวลแอนด์เซอร์วิส จำกัด กรุงไทย บิ๊กซีนครราชสีมา 983-2-16977-1 ออมทรัพย์

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามสภาพภูมิอากาศหรือแก้ไขรายการเดินทางตามความ
เหมาะสมโดยยึดถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลักแต่ยังคงซึ่งไว้อันผลประโยชน์สูงสุด
แก่ท่าน
 บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือกรณีที่สูญหายหรือได้รับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์รวมถึงเหตุการณ์บางอย่างเช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจลการชุมนุม
ประท้วง ฯลฯ

สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
สำนักงานใหญ่ โทร : 083-5888874 086-8488883 086-8488882 อีเมลล์ : 
padtidservice@hotmail.com